« Nazaj

Komunala Radgona d.o.o.

Gornja Radgona
Komunala Radgona d.o.o.
Naslov firme: Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
ID za DDV: SI69673195
TRR: 02341 - 0255109267
Telefon: 02 564 48 00
Fax: 02 564 48 08
Spletna stran: http://www.komunala-radgona.si/
E-mail: info@komunala-radgona.si
Direktor: Zlatko Erlih

Kdo smo?

Skozi leta so se komunalne dejavnosti v Občini Gornja Radgona izvajale v različnih organizacijskih oblikah. Današnjo organizacijsko obliko pa je podjetje dobilo leta 2005, ko se je na osnovi Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o gospodarskih javnih službah, preoblikovalo v javno podjetje, s statusom družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 18. redni seji, dne 24.02.2005 sprejel ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA RADGONA d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 10 z dne 01.03.2005 in št. 12 z dne 01.07.2005). Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Občina Gornja Radgona. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Gornja Radgona.

Dejavnosti

Oskrba s pitno vodo,

odvajanje in čiščenje komunalne in odpadne padavinske vode,

zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov (izvaja koncesionar Občine Gornja Radgona),

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,

urejanje in čiščenje javnih površin,

redno vzdrževanje javnih cest (lokalne ceste in javne poti),

druge občinske gospodarske javne službe, ki jih določa zakon ali odlok ustanovitelja,

druge dejavnosti, ki niso obvezne gospodarske javne službe in jih podjetje opravlja za trg.


Kontakti

Tajništvo
Telefon : +386 (0)2 564 48 07
Telefax : +386 (0)2 564 48 08
E - pošta : info@komunala-radgona.si


Direktor
mag. Zlatko Erlih
Telefon : +386 (0)2 564 48 07
Telefax : +386 (0)2 564 48 08
E - pošta : zlatko.erlih @komunala-radgona.si


Računovodstvo
Simona Skaza
Telefon : +386 (0)2 564 48 02
Telefax : +386 (0)2 564 48 08
E - pošta : simona.skaza @komunala-radgona.si