« Nazaj

Komunala Novo mesto d.o.o.

Novo mesto
Komunala Novo mesto d.o.o.
Naslov firme: Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
ID za DDV: SI13503766
TRR: 03150-1000002272 SKB d.d. PE NM
Telefon: 07 39 32 450
Fax: 07 39 32 508
Spletna stran: https://www.komunala-nm.si/
Direktor: Gregor Klemenčič, univ. dipl. inž. geod.

Kdo smo?

Komunala Novo mesto d.o.o. je organizirana kot javno podjetje, po odgovornosti pa kot družba z omejeno odgovornostjo. Ustanoviteljice Komunale Novo mesto d.o.o. so naslednje občine: MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk.

Danes spadata pod okrilje Komunale Novo mesto tudi občini Šmarješke Toplice in Straža.

Vodooskrba

Splošni podatki o vodovodnem omrežju na območju osmih občin 

- 860 km vodovodnega omrežja (skupaj s priključki) 
- 16.753 odjemnih mest 
- 78 Vodohranov s skupno prostornino 9.860 m3 
- 42 črpališč in prečrpališč 
- 14 vodnih virov 
- 4.800.000 m3 načrpane vode 
- 21.3 % vodnih izgub

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

- skrbi za normalno vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav, ki so v njegovem upravljanju, 
- skrbi za razvoj in izgradnjo javne kanalizacije in za njeno nemoteno obratovanje, 
- vodi kataster javne kanalizacije, 
- vzdržuje javno kanalizacijo, 
- izdaja smernice in soglasja v skladu z odlokom, tehničnim pravilnikom in drugimi predpisi, 
- nadzira odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 
- izvaja in nadzira priključke na javno kanalizacijo, 
- obračunava storitve kanalščine, čiščenja in drugih pristojbin, določenih s predpisi. 
- praznjenje greznic, 
- prebijanje in čiščenje kanalizacijskih cevovodov

Ravnanje s komunalnimi odpadki

Dejavnost je v podjetju organizirana tako, da 100% pokriva zbiranje in odvoz odpadkov v vseh mestnih in primestnih naseljih v Mestni občini Novo mesto ter občinah Šentjernej, Škocjan, Mirna peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice. 

Cilj, ki mu v tej dejavnosti praktično že vseskozi sledimo, je večanje deleža ločeno zbranih frakcij, še posebno nevarnih odpadkov, kakor tudi vse ostale lahke frakcije (papir, plastika, ostala embalaža,…) ter bioloških odpadkov. 

 


Kontakti

Vodja sektorja vodooskrba

Istok Zorko
07 39 32 576
GSM: 031363130
istok.zorko@komunala-nm.si

Vodja sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Simon Lukšič
07 39 32 488

simon.luksic@komunala-nm.si

Dežurna služba

Vse informacije lahko dobite na številki (07) 3932 450 od 0 - 24 ure.