« Nazaj

SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in drug. kom. stor., d.o.o.

Maribor
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in drug. kom. stor., d.o.o.
Naslov firme: Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
ID za DDV: SI22223576
TRR: 04515-0000175787
Telefon: 02 62 05 800
Fax: 02 62 05 810
Spletna stran: http://www.snaga-mb.si/
E-mail: info@snaga-mb.si
Direktor: Cveto Žalik

Kdo smo?

Snaga, javno podjetje, d.o.o. se je v skladu z določilom 142. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) preoblikovala v čisto gospodarsko družbo, izvedeno s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru opr. št. Srg 2010/16794, dne 30.06.2010. Spremenilo se je tudi opisno ime firme, ki glasi Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., katere vpis sprememb v sodni register je bil izveden s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru opr. št. Srg 2010/39810, dne 10.11.2010.


V skladu z določili ZJZP smo si v Snagi na področju mestne občine Maribor na podlagi predhodno potrjenih aktov tudi neposredno pridobili 20 - letno koncesijo za javno gospodarsko službo zbiranja, prevoza in obdelave komunalnih odpadkov. V ostalih občinah še trenutno delujemo na podlagi obstoječih koncesijskih pogodb.


Snaga opravlja javno gospodarsko službo ravnanja z odpadki v devetih občinah:

Mestna občina Maribor
Občina Miklavž na Dravskem polju
Občina Starše
Občina Pesnica
Občina Kungota
Občina Ruše
Občina Selnica ob Dravi
Občina Lovrenc na Pohorju

V mestni občini Maribor opravljamo tudi javno gospodarsko službo urejanja in čiščenja javnih površin.


Razen javnih gospodarskih služb izvajamo v Snagi še kesonski naročniški odvoz za gospodinjstva in podjetja, zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov iz gospodarstva, plakatiranje, izobešanje zastav, črpanje in prediranje hišne kanalizacije in še nekaj tržnih dejavnosti.


Na področju ravnanja z odpadki nam osrednji in najpomembnejši segment predstavlja ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev in gospodarstva. Ločeno zbiranje za občane zagotavljamo s postavljenimi zbiralnicami v naseljih, zbirnimi centri po občinah ter akcijskimi zbiranji kosovnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.


Prav tako vam v Snagi svetujemo in organiziramo ločevanje odpadkov po manjših podjetjih in večjih gospodarskih subjektih.


Kontakti

Tajništvo podjetja

Telefon:
+386(2) 620 58 22

Faks:
+386(2) 620 58 11

Informacijska pisarna

Telefon:
+386(2) 620 58 75

ZC - Streliška ulica

Telefon:
+386(2) 421 55 21

GSM:
+386(51) 366 887

ZC - Plinarniška ulica

Telefon:
+386(2) 250 22 74

GSM:
+386(51) 366 886

ZC - Lahova ulica

Telefon:
+386(2) 461 80 45


GSM:
+386(51) 366 885