« Nazaj

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.

Kočevje
Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.
Naslov firme: Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje
ID za DDV: SI10626271
TRR: 02320-0012835239
Telefon: 01 89 51 260
Fax: 01 89 51 697
Spletna stran: http://www.komunala-kocevje.si/
E-mail: info@komunala-kocevje.si
Direktor: Marko Kljun

Kdo smo?

Glavne dejavnosti

 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
 • ravnanje s komunalnimi odpadki, odvoz in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
 • javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin;
 • urejanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste, urejanje in vzdrževanje javnih tržnic;
 • pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav;
 • urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem, pogrebne storitve;
 • oskrba s toplotno energijo iz daljinskega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije;
 • urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš, upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih služb;
 • gradnje, rekonstrukcije, popravila in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav;
 • prevozi, plakatiranje in izobešanje zastav;
 • strokovno tehnične in razvojne naloge javnih komunalnih služb;
 • projektiranje in tehnično svetovanje
 • določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovoljenjem za poseg v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo;
 • izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, čistilno napravo, sistem daljinskega ogrevanja ter na druge komunalne objekte in naprave – infrastrukturne objekte v upravljanju.

Kontakti

Dežurne številke

POKOPALIŠČE IN POGREBNA SLUŽBA
041 681 188

ENERGETIKA
041 455 523

CESTE, JAVNE POVRŠINE, KANALIZACIJA
041 689 696

MESTNO POKOPALIŠČE
01/89 51 205