« Nazaj

Komunala Tolmin javno podjetje d.o.o.

Tolmin
Komunala Tolmin javno podjetje d.o.o.
Naslov firme: Poljubinj 89h, 5220 Tolmin
ID za DDV: SI97143499
TRR: 04753-0000100881
Telefon: 05 38 19 300
Fax: 05 38 81 025
Spletna stran: http://www.komunala-tolmin.si/
E-mail: info@komunala-tolmin.si
Direktor: Berti Rutar, univ.dipl.inž.geod.

Kdo smo?

Komunala Tolmin je javno podjetje in opravlja komunalno dejavnost na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Značilnost tega območja je upadanje števila prebivalstva, velika razpršenost poseljenosti, slabe cestne povezave in velike transportne razdalje.

Vodooskrba

Komunala Tolmin zagotavlja pitno in tehnološko vodo večini uporabnikov na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin in pokriva 95% prebivalstva. Podjetje upravlja z 52 vodovodnimi sistemi, v katere je vključeno 115 zajetij, 135 vodohranov in 262 km omrežja.

Odvajanje odpadnih voda

Podjetje upravlja s kanalizacijo v večjih naseljih v vseh treh občinah, z vaškimi kanalizacijami upravljajo krajevne skupnosti. Kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti se redno čisti in vzdržuje. V preteklih letih je bil glavni poudarek na obnovi in gradnji kanalizacije v povezavi z gradnjo čistilnih naprav.

V prostoru delovanja podjetja so zgrajene čistilne naprave Tolmin, Most na Soči, Tolminske Ravne, Volče, Kobarid, Drežniške Ravne, Bovec, Trenta, Žaga in Log pod Mangartom na katerih se čistijo komunalne odpadne vode, industrijske odpadne vode in padavinske odpadne vode.

Ravnanje z odpadki

Podjetje zbira in odvaža komunalne odpadke v celotnem prostoru in pokriva 93 % prebivalcev. V večjih naseljih je urejeno tudi ločeno zbiranje sekundarnih surovin. Dva do trikrat letno se v vseh naseljih zbira kosovne in nevarne odpadke.
Komunalni odpadki se odlagajo na komunalni deponiji v Volčah.

Ob obstoječem odlagališču komunalnih odpadkov Volče je v novembru 2008 pričel delovati prvi urejen zbirni center v Posočju: zbirni center Volče.

V gradnji sta še dva zbirna centra: zbirni center Kobarid in zbirni center Bovec.


Kontakti

Dežurna služba vodovodi

041 625 191