« Nazaj

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.

Slovenska Bistrica
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Naslov firme: Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
ID za DDV: SI32621213
TRR: 04430-0000394225
Telefon: 02-805-54-00
Fax: 02-805-54-10
Spletna stran: http://www.komunala-slb.si/
E-mail: info@komunala-slb.si
Direktor: v.d. Maksimiljan Tramšek

Kdo smo?

Vodooskrba

Komunala Slovenska Bistrica oskrbuje s pitno vodo občine: 
- Slovensko Bistrico,
- Makole, 
- Oplotnico, 
- Rače-Fram - del, 
- Kidričevo - del

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. upravlja kanalizacijski sistem v mestu Slovenska Bistrica in delu naselja Spodnja Polskava, v ostalih naseljih opravljajo te dejavnosti krajevne skupnosti.

V Slovenski Bistrici je kanalizacijsko omrežje grajeno kot mešani sistem odvajanja fekalnih, meteornih in zalednih voda. Obstoječi sistem je bil zaradi prevladujočega mešanega tipa sistema kanalizacije dograjen z zadrževalnimi bazeni deževnih vod in razbremenilniki.

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. izvaja tudi storitve črpanja, odvoza in čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih in nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav ter čiščenje kanalizacije. Greznične gošče in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav se odvaža na čiščenje na Centralno čistilno napravo Slovenska Bistrica.

Ravnanje z odpadki

Skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Slovenska Bistrica in sklepom Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica (ki velja tudi za novi občini Makole in Poljčane), je bila Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. imenovana za izvajalca javne gospodarske službe ravnanja z odpadki na celotnem območju občine Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane. Pri zbiranju in odvozu odpadkov sodeluje podizvajalec podjetje Snaga d.o.o. iz Maribora. izvajalec podjetje Snaga d.o.o. iz Maribora.

Skladno z Odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Oplotnica in sklepom Občinskega sveta občine Oplotnica, je bila Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. imenovana za izvajalca javne gospodarske službe ravnanja z odpadki na celotnem območju občine Oplotnica.

KOSOVNI ODVOZ in NEKOMUNALNI ODPADKI

Manjše količine kosovnih in nekomunalnih odpadkov lahko občani občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica sami pripeljejo na odlagališče Pragersko (2x letno) in jih brezplačno odložijo ob pogoju, da so vključeni v obvezen sistem ravnanja z odpadki. V dogovoru z upravljavcem odlagališča jih odložijo na za to določena mesta. Za manjše količine odpadkov se šteje z odpadki napolnjena prikolica osebnega avtomobila (0,5 m3).

Občan, ki pripelje odpadke na odlagališče v Pragersko in jih želi brezplačno odložiti, mora predložiti položnico o plačilu ravnanja z odpadki v občini Slovenska Bistrica, Makole, Poljčana ali Oplotnica in osebni dokument s sliko.

V kolikor občan ne dokaže vključenosti v sistem ravnanja z odpadki v navedenih občinah, se za obračun dovoza odpadkov uporabi veljavni cenik.


Kontakti

Odlagališče nenevarnih odpadkov Pragersko

Travniška ulica, 2331 Pragersko
Telefon: 02/ 80 37 077 
E-pošta: odlagalisce@komunala-slb.si

Filter pitne vode

Zgornja Bistrica, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 02/ 81 81 422 
E-pošta: vodarna@komunala-slb.si

Centralna čistilna naprava Slovenska Bistrica

Kolodvorska ulica 99, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 02/ 84 30 024 
E-pošta: cistilna.naprava@komunala-slb.si

Dežurna služba vodovoda

041 646 779