« Nazaj

Komunala Radovljica d.o.o.

Radovljica
Komunala Radovljica d.o.o.
Naslov firme: Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
ID za DDV: SI98605275
TRR: 07000-0000008529
Telefon: 04 53 70 111
Fax: 04 53 70 112
Spletna stran: http://www.komunala-radovljica.si/
E-mail: info@komunala-radovljica.si
Direktor: Matija Žiberna, mag. org.

Kdo smo?

Komunala Radovljica je javno podjetje, ki je bilo leta 1996 preoblikovano v družbo z omejeno odgovornostjo, katere ustanoviteljice so bile občina Radovljica, Bled in Bohinj.

Od 1.1. 2002 dalje (po izstopu družbenic Občine Bled in Občine Bohinj) z dejavnostmi pokriva le še Občino Radovljica, za Občino Bohinj pa pogodbeno vrši zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov.

V podjetju je zaposlenih 57 delavcev, za občasna dela pa zaposlujemo tudi delavce za določen čas ali pa sklepamo pogodbe s kooperanti (zimsko vzdrževanje cest, zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov).

Vodooskrba

Javni vodovodni sistem oskrbuje oseminštirideset (48) od dvainpetdesetih (52) naselij na področju občine Radovljica. V oskrbo iz javnega vodovodnega sistema je tako vključeno nekaj manj kot 18.000 uporabnikov oziroma 6.800 gospodinjstev. Skupna površina aglomeracij, ki jih oskrbuje javni vodovodni sistem je 9,5 km2. Skupna količina dobavljene vode je 1.300.000 m3.

Kanalizacija

Javni kanalizacijski sistem je zgrajen na področju naselij Radovljica, Lesce, delno Begunje, Poljče, Zapuže, Zgoša, Hlebce, Hraše, Vrbnje, Gorica in delno Nova vas.

V oskrbo javnega kanalizacijskega sistema je tako vključeno ca. 9.500 uporabnikov oziroma 3.500 gospodinjstev in 300 gospodarskih subjektov. Skupna površina aglomeracij, ki so pokrite z javnim kanalizacijskim sistemom je 4 km2. Skupna količina odvedene odpadne vode je 780.000 m3.

Ravnanje z odpadki

- organiziranje in izvajanje rednega zbiranja, odvažanja in odlaganja odpadkov (podjetja, obrtne delavnice, pokopališča, parki, turistične organizacije),
- organiziranje ločenega zbiranje odpadkov,
- organiziranje in izvajanje letnega rednega zbiranja, odvoza in odlaganja kosovnih odpadkov,
- organiziranje zbiranja posebnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev,
- redno vzdrževanje posod za odpadke,
- vzdrževanje in kontrola zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov po občini,
- redna kontrola kvalitete odpadkov v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki,
- vzdrževalna in sanacijska dela na deponiji Črnivec, kontrola izcednih voda na deponiji, redno vzdrževanje okolice deponije,
- redno kontroliranje nastajanja in preprečevanje divjih odlagališč, vodenje in ažuriranje katastra odpadkov,
- priprava strokovnih podlag za sprejemanje občinskih odlokov,
- planiranje dela, kadrov in opreme za dejavnost,
- sooblikovanje sistema kakovosti v podjetju, uvajanje, ohranjanje in izboljševanje sistema kakovosti v posamezni dejavnosti ter izpolnjevanje zahtev in izboljševanje kakovosti dela,
- sodelovanje z ostalimi organizacijskimi enotami.


Kontakti

Vodja dejavnosti vodovoda

Bojan Gašperin, dipl. inž. stroj.
04 537 01 25
bojan.gasperin@komunala-radovljica.si

Vodja dejavnosti kanalizacija

Bojan Gašperin, dipl. inž. stroj.
04 537 01 25
bojan.gasperin@komunala-radovljica.si

Ravnanje z odpadki

Mojca Dolar, univ. dipl. biol.
04 537 01 32
FAX: 04 537 01 12
mojca.dolar@komunala-radovljica.si