« Nazaj

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

Metlika
Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.
Naslov firme: Cesta XV. Brigade 4, 8330 Metlika
ID za DDV: SI38241528
TRR: 0299 4001 9444 579
Telefon: 07 36 37 200
Fax: 07 36 37 210
Spletna stran: http://www.komunala-metlika.si/
E-mail: info@komunala-metlika
Direktor: Bojan Krajačič

Kdo smo?

Vodooskrba

Metliški sistem oskrbe prebivalstva s pitno vodo, ki ga upravlja javno podjetje Komunala Metlika d. o. o., oskrbuje s pitno vodo približno 8100 prebivalcev. Sestavljajo ga trije, po kakovosti zajete vode med seboj različni sistemi: Obrh, ki napaja mesto Metlika in južni, ravninski del občine, Jamniki, ki oskrbuje severni in severovzhodni del, ter Hrast, ki napaja severozahodni del metliške občine.

Vodovodno omrežje v upravljanju Komunale Metlika d. o. o. obsega dobrih 150 km cevovodov. Možnost oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja ima v tem trenutku preko 99 % prebivalstva metliške občine.

Kanalizacija

V občini Metlika je urejeno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v mestu Metlika in v naseljih Krasinec, Podzemelj ter Rosalnice. Prav tako v vsakem od naštetih naselij upravljamo s čistilnimi napravami.
Odpadne vode mesta Metlika se čistijo na Centralni biološki čistilni napravi, ki obratuje od novembra leta 2003. Projektirana kapaciteta biološke čistilne naprave je 4500 populacijskih enot. Očiščena odpadna voda odteka v reko Kolpo. Dolžina kanalizacijskega omrežja v mestu Metlika je približno 16 km.

Ravnanje z odpadki

Leta 2004 je bilo v skladu z veljavno zakonodajo uvedeno ločeno zbiranje odpadkov, zato je bilo na območju občine Metlika postavljenih 86 ekoloških otokov za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov: plastika in pločevinke, papir ter steklo.

Ob dosedanji deponiji je bil zgrajen Zbirni center Bočka za zbiranje ostalih ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Center je opremljen s tehtnico, zbirnim mestom, prekladalno rampo in nadstrešnico za začasno skladiščenje ločeno zbranih frakcij. Sestavni del zbirnega centra je tudi prostor t. i. male kompostarne.


Kontakti

Tajništvo

07 363 72 00

Vodja operativno tehnične enote 
Anton Ogulin, dipl.ing.log., kom.inž.

07 363 72 05
041 396 296

Pitna voda

051 314 973

Odpadne vode

031 391 509

Ravnanje z odpadki

051 356 968

Skladišče materialov

07 363 72 08