« Nazaj

Komunala d.o.o. Gornji Grad

Gornji Grad
Komunala d.o.o. Gornji Grad
Naslov firme: Kocbekova cesta 23, 3342 Gornji Grad
ID za DDV: SI43444954
TRR: 02426-0015913966
Telefon: 03 838 30 10
Fax: 03 838 30 11
Spletna stran: https://gornji-grad.si/?q=content/komunala-0
Direktor: Zdenko Purnat, u.d.i.gozd

Kdo smo?

Vodooskrba

Naše podjetje upravlja s tremi vodovodnimi sistemi: Gornji Grad, Bočna in Nova Štifta. Imamo srečo, da živimo v okolju, kjer je vodnatost velika, zato tudi ob močnejših sušah količine vode v zajetjih zadoščajo za normalno oskrbo vseh priključenih. Stalno pa so na vseh zajetjih prisotne bakterije fekalnega izvora (najverjetneje že »po naravi«), zato je potrebno vodo po navodilih Zavoda za zdravstveno varstvo Celje redno klorirati. V vseh treh sistemih kloriramo najmanjšo možno dozo natrijevega hipoklorita, da dosežemo ustrezno vodo v celem vodovodnem sistemu. Ob močnejših deževjih nam preglavice povzroča tudi motnost vode na izviru in posledično tudi v vodovodu. Edina rešitev tega problema je v filtraciji vode, kar trenutno že izvajamo na vodovodu Bočna.

Kanalizacija

Javna kanalizacija je v Občini Gornji Grad zgrajena le v strnjenem delu naselja Gornji Grad. Odpadne vode se čistijo na Čistilni napravi Gornji Grad. Ker vsakoletno spremljamo rezultat čiščenja lahko trdimo, da čistilna naprava bistveno prispeva k manjši onesnaženosti reke Drete.

Odpadki

Na območju občine Gornji Grad se izvaja ločeno zbiranje odpadkov na ekoloških otokih. Gostota omenjenih ekoloških otokov glede na število prebivalcev je sorazmerno velika, še vedno pa sprejemamo pobude za lokacije novih ekoloških otokov oziroma za prestavitev obstoječih. Na ekoloških otokih je omogočeno ločeno zbiranje papirja in kartona, belega stekla, barvnega stekla, pločevink in plastenk. Omenjene kategorije je možno brezplačno predati tudi na lokaciji Odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna-Podhom, kjer imamo urejen začasni zbirni center. 

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI 
Organske kuhinjske odpadke morajo večji proizvajalci teh odpadkov (gostišča, ustanove, kjer nudijo tudi prehrano) zbirati ter jih predajati pooblaščenim prevzemnikom. Individualna gospodinjstva naj te odpadke kompostirajo v hišnih kompostnikih. Nikakor tovrstni odpadki ne sodijo v posode za preostanek odpadkov ali celo v kanalizacijo. 

Les vključno z embalažo iz lesa se v našem okolju pogosto porabi v individualnih kuriščih na trda goriva, nekaj lesa pa se zbere ob akcijah odvoza kosovnih odpadkov iz katerih se v največji meri izloči. Nikakor les ne sodi na odlagališče. 

KOSOVNI ODPADKI 
Dvakrat letno (spomladi in jeseni) se izvaja akcija odvoza kosovnih odpadkov (koncesionar PUP Saubermacher Velenje).

NEVARNI ODPADKI 
Enkrat letno se izvede akcija zbiranja nevarnih odpadkov (koncesionar PUP Saubermacher Velenje). 

PREOSTANEK ODPADKOV 
V posode za preostanek odpadkov, ki jih redno prazni koncesionar PUP Saubermacher Velenje sodijo predvsem snovi, ki nimajo ponovne uporabne vrednosti. Ti odpadki se odlagajo na odlagališču v Podhomu. Nikakor v te posode ne sodijo odpadki, ki se zbirajo na ekoloških otokih, nevarni odpadki ali biološko razgradljivi odpadki.


Kontakti

GSM dežurnega vzdrževalca

041 390 145