« Nazaj

Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o.

Zagorje ob Savi
Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o.
Naslov firme: Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi
ID za DDV: SI82253536
TRR: 02338-0012342567
Telefon: 03 56 67 700
Fax: 03 56 67 714
Spletna stran: https://www.komunala-zagorje.si/
E-mail: tajnistvo@komunala-zagorje.si
Direktor: Sandi Grčar, inž.rud. in geotehn.

Kdo smo?

Družba izvaja naslednje gospodarske javne službe:

- oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- javna snaga in čiščenje javnih površin,
- urejanje lokalnih cest,
- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
- urejanje ulic, trgov in cest v mestu Zagorje, Kisovec in Izlake, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
- urejanje pokopališe in oddajanje prostorov za grobove v najem,
- pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem,
- urejanje in vzdrževanje tržnic,
- urejanje javnih parkirišč ,
- oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
- javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih


Kontakti

Telefon: 03/5667700, 040/850616
Telefon - kotlarna: 03/5664368
Telefon - tržnica: 03/5664752
Telefon - pokopališče: 03/5664117
Telefaks: 03/5667714
Elektronski naslov: tajnistvo@komunala-zagorje.si