« Nazaj

Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

Trbovlje
Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.
Naslov firme: Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje
ID za DDV: SI40870057
TRR: 02330-0010049782
Telefon: 03 56 53 100
Fax: 03 56 27 592
Spletna stran: http://www.komunala-trbovlje.si/naslovnica
E-mail: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si
Direktor: Milan Žnidaršič

Kdo smo?

Ustanovitelj družbe je Občina Trbovlje, katera ima podjetje v 100% - ni lasti. Podjetje izvaja širok spekter gospodarskih javnih služb, ki močno vplivajo na življenje vsakega občana.

Obvezne lokalne javne službe, ki se izvajajo v okviru podjetja so:
oskrba s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
ravnanje s komunalnimi odpadki,
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
javna snaga in čiščenje javnih površin,
urejanje lokalnih cest,

Izbirne lokalne javne službe, ki se izvajajo v okviru podjetja so:
pogrebno in pokopališko dejavnost,
urejanje in vzdrževanje tržnice,
oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije in
soproizvodnja.

Poleg naštetih dejavnosti, izvaja podjetje tudi naloge, na podlagi javnih pooblastil Občine Trbovlje in druge dopolnilne dejavnosti.

Pitna voda

Podjetje upravlja Javni vodovod Trbovlje, ki ga gradi več vej vodovoda. Te s pitno vodo oskrbujejo skupno 17.300 prebivalcev.
Prva veja se s pitno vodo oskrbuje iz zajetja Mitovšek in treh vrtin ob Savi. Preko vmesnih črpališč doteka voda v večji del Trbovelj. Druga veja se oskrbuje z izviri nad Klekom in z vrtino na Sveti planin. Ta voda gravitacijsko doteka na Sveto planino, v Klek, Prapreče in del osrednjega dela Trbovelj. Gravitacijski izviri tretje veje so v Knezdolu in oskrbujejo zgornji del mesta. Vse tri veje vodovoda so med seboj povezane in ob pomanjkanju vode v enem delu, se ta nadomesti z vodo iz drugega dela. Povsem ločena od tega sistema je le četrta veja Retje, ki oskrbuje naselje z istim imenom.

V občini Trbovlje delujeta tudi vaška vodovoda Dobovec in Čeče, ki sta v upravljanju krajevnih skupnosti. Ostali prebivalci občine se oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih zajetij.

Odpadne vode

V občini Trbovlje so v letu 2009 uspešno končali z izgradnjo centralne čistilne naprave, primarnega kanalizacijskega sistema ter petih pretočnih bazenov za meteorne vode. Po enoletnem poskusnem obratovanju je CČN Trbovlje v septembru 2010 pričela z rednim obratovanjem.

Odpadki

Podjetje opravlja obvezno gospodarsko javno službo zbiranja in odvoza odpadkov v občini Trbovlje. Javno službo odlaganja odpadkov pa opravlja družba CEROZ, d.o.o. – Center za ravnanje z odpadki Zasavje, ki je upravljavec regijskega odlagališča na Uničnem v občini Hrastnik.
Zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov oz. ostalih odpadkov, bioloških odpadkov in embalaže "od vrat do vrat" opravljajo s tremi specialnimi vozili za odvoz odpadkov. Kontejnerske odvoze po naročilu in zbiranje embalažnih odpadkov na ekoloških otokih pa izvajajo z dvema samonakladalnikoma s hidravličnim dvigalom.


Kontakti

Med delovnim časom smo dosegljivi:
03 56 53 100 - centrala podjetja
03 56 53 101 - tajništvo
03 56 53 126 - INFO pisarna
03 56 53 290 - ZBIRNI CENTER NEŽA (odprto tudi ob sobotah od 9.00 do 13.00 ure)

Avtomatski odzivniki:
03 56 53 100 - odzivnik preusmerja na izbrano dežurno številko
03 56 53 130 - oddaja stanj merilnih naprav
03 56 53 135 - FAX

Dežurne telefonske številke:
03 56 53 142 - energetika toplarna
041 758 568 - vodovod


Delovni čas

Delovni čas podjetja je vsak delavnik od 7.00 do 15.00 ure. Uradne ure so med delovnim časom od 8.00 do 12.00 ure.