« Nazaj

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

Črnomelj
Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.
Naslov firme: Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj
ID za DDV: SI66111889
TRR: 03154-1002721859
Telefon: 07 30 61 660
Fax: 07 30 61 697
Spletna stran: http://www.komunala-crnomelj.si/
E-mail: tajnistvo@komunala-crnomelj.si
Direktor: Samo Kavčič

Kdo smo?

Javno podjetje Komunala Črnomelj je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi v letu 1994 (2001 Ur. l. RS št. 40/01) z namenom zagotavljanja naslednjih gospodarskih javnih služb v občinah Črnomelj in Semič:

 • oskrbe s pitno vodo in vzdrževanje vodovodnih sistemov,

 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod,

 • ravnanje s komunalnimi odpadki,

 • odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

 • javna snaga in čiščenje javnih površin,

 • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih poti, ulic, trgov in cest v mestu Črnomelj, ki niso razvrščene med magistralne ali regionalne ceste,

 • urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,

 • pogrebne storitve,

 • urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,

 • oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo,

 • urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš.


Kontakti

Vodooskrba, kanalizacija in gradnje

Andrej Koplan

Telefon: 07 30 61 672

GSM: 040 476 005

E-mail: andrej.koplan@komunala-crnomelj.si

Komerciala

Marija Kočevar

Telefon: 07 30 61 664

GSM: 040 476 007

E-mail: marija.kocevar@komunala-crnomelj.si

Javna snaga

Robert Klobučar

Telefon: 07 30 61 668

GSM: 040 476 011

E-mail: robert.klobucar@komunala-crnomelj.si

Uprava
Tajništvo

Telefon: 07 30 61 682
E-mail: tajnistvo@komunala-crnomelj.si

Splošna, kadrovska in računovodska služba

Stepan Križman Katja
Telefon: 07 30 61 698
e-pošta: katja.stepan@komunala-crnomelj.si

Vodja knjigovodstva

Kasun Lidija
Telefon: 07 30 61 690
E-mail: lidija.kasun@komunala-crnomelj.si

Dežurna služba - (izven rednega delovnega časa)

Vodooskrba
GSM: 040 476 009

Zimska služba
GSM: 040 476 011