« Nazaj

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.

Brežice
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.
Naslov firme: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
ID za DDV: SI21101906
TRR: 0237 3025 9670 191
Telefon: 07 620 92 50
Fax: 07 620 92 80
Spletna stran: https://www.komunala-brezice.si/
E-mail: info@komunala-brezice.si
Direktor: Zupančič Aleksander

Kdo smo?

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. je bilo ustanovljeno konec leta 2011 na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Ur. list RS 12/2012 - UPB) z namenom izvajanja gospodarskih javnih služb, ki so navedene v 3. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 32/08, 104/11).

Gre za naslednje obvezne gospodarske javne službe:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • zbiranje komunalnih odpadkov,
 • prevoz komunalnih odpadkov in
 • pogrebne dejavnosti.

Oskrba s pitno vodo v občini Brežice, ki jo zagotavlja naše podjetje, je zasnovana na 5 javnih vodovodnih sistemih:

Vodovod Brežice, Vodovod Mokrice, Vodovod Sromlje, Vodovod Pišece, Vodovod Stojanski Vrh.

Odpadne vode

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode izvajamo na 3-h kanalizacijskih sistemih (Brežice, Obrežje in Globoko), kjer je priključenih 7.075 prebivalcev, kar je 36 % vseh prebivalcev, ki jih oskrbujemo s pitno vodo oz. 29 % vseh prebivalcev občine Brežice.

Dolžino kanalizacijskih sistemov ocenjujemo na 107 km. Večina sistemov odvaja fekalno in meteorno vodo skupaj, zato so to mešani sistemi.

Naše aktivnosti so usmerjene k:

 1. priključevanju novih uporabnikov na javno kanalizacijo predvsem na novo zgrajenih kanalizacijah,
 2. vzpostavitvi in zagotavljanju ažurnega katastra komunalnih vodov,
 3. dokončni vzpostavitvi evidenc uporabnikov z individualnimi greznicami,
 4. pregledu in daljinskemu nadzoru nad delovanjem vseh kanalizacijskih sistemov,
 5. pregledu obstoječe kanalizacije s kamero za video nadzor po predhodnem strojnem čiščenju,
 6. obveščanju o načinu in samem praznjenju greznic, ki izhajajo iz obveznosti Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 s spremembami),
 7. vzpostavitvi evidence o površinah, po katerih v javno kanalizacijo odtekajo padavinske vode s streh in dvorišč zasebnih stavb z možnostjo začetka zaračunavanja storitve odvajanja padavinskih voda,
 8. izvajanju obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave,
 9. načinu ravnanja z blatom iz ČN,
 10. vodenju evidenc, skladno z zakonodajo.

Komunalni odpadki

Pri izvajanju zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov smo si v letu 2012 zadali naslednje naloge:

povečanje količin ločeno zbranih odpadkov, oddaja ločeno zbranih odpadkov končnim odjemalcem in na ta način zmanjševanje količin odloženih odpadkov, osveščanje uporabnikov o ločenem zbiranju odpadkov in o doseženih uspehih, spodbujanje doslednega izločanja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, spodbujanje hišnega kompostiranja, racionalizacija  ransportnih poti vozil za zbiranje komunalnih odpadkov.

Ločevanje odpadkov

V vseh krajevnih skupnostih je že organizirano ločeno zbiranje papirja, plastike in stekla iz 180. zbiralnic (ekoloških otokov). Posebno pozornost namenjamo osveščanju prebivalcev ob organiziranju ločenega zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenih vrtnih odpadkov iz gospodinjstev, nabavi ustrezne opreme za zbiranje tovrstnih odpadkov oz. spodbujanju hišnega kompostiranja na območjih izven urbanih sredin.

Veseli nas, da vse več osnovnih šol v občini Brežice uvaja projekte EKO šol in v sklopu teh projektov organizirajo večkrat na leto zbiranje odpadnega papirja, zbirajo odpadne baterije, odpadne tiskalniške kartuše, kar je za učence zelo konkreten način osveščanja pri ravnanju z odpadki.


Kontakti

Uprava
Tajništvo
Telefon: 07/620-92-50
Faks: 07/620-92-80
E-pošta: info@komunala-brezice.si

Dežurna služba
okvare na vodovodnem sistemu: 041 395 453

Zbiranje in odvoz odpadkov
Telefon: 07/620-92-53

Oskrba s pitno vodo
Telefon: 07/620-92-54

Odvajanje in čišščenje odpadnih voda
Telefon: 07/620-92-55

ZRC Boršt:
Telefon: 07/496-91-71