« Nazaj

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

Ravne na Koroškem
Javno komunalno podjetje Log d.o.o.
Naslov firme: Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
ID za DDV: SI23002107
TRR: 25100-9705263184
Telefon: 02 870 57 40
Fax: 02 870 57 50
Spletna stran: http://www.jkp-log.si/
E-mail: info@jkp-log.si
Direktor: Marjetica Tasič Bukovec

Kdo smo?

Javno komunalno podjetje LOG je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo in izvaja gospodarske javne službe v skladu z odlokom na območju občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.
Komunalno podjetje je bilo ustanovljeno 15.5.1978 na podlagi akta o ustanovitvi, ki ga je sprejela Skupščina samoupravne komunalne interesne skupnosti Ravne na Koroškem. V letu 1994 je ista občina sprejela Odlok o preoblikovanju Komunalnega podjetja Prevalje v Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.. Občine, ki so bile na osnovi Zakona o lokalnih skupnostih pozneje ustanovljene na teritoriju Mežiške doline, so ta odlok potrdile s statutarnimi sklepi. V letu 1996 je Nadzorni svet sprejel statut Javnega komunalnega podjetja LOG d.o.o. na podlagi občin ustanoviteljic. Od leta 1997 ima podjetje sedež v Občini Ravne na Koroškem, Dobja vas 187. V letu 2013 je bil Sprejet Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Ur.l. RS št. 72/2013, z dne 30.8.2013, in s tem urejen pravno-formalni status podjetja.
Edine lastnice premoženja javnega podjetja so lokalne skupnosti ustanoviteljice: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Lastninski deleži kapitala so bili določeni in sprejeti glede na število občanov v posameznih občinah. Statut Javnega komunalnega podjetja LOG, d.o.o. je na podlagi soglasja vseh občin ustanoviteljic sprejel Nadzorni svet dne 4.12.1996. Lastniški deleži so:

  • Občina Ravne na Koroškem 47,24%
  • Občina Prevalje 22,98%
  • Občina Mežica 15,52%
  • Občina Črna na Koroškem 14,26%

Dejavnost podjetja je izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, drugih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in tržne dejavnosti:
Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja:

  • oskrba s pitno vodo v občini Prevalje
  • odvajanje in čiščenje odpadne vode v občini Prevalje
  • zbiranje komunalnih in bioloških odpadkov

Kontakti

Telefon:  +386 (0)2 870 57 41
Fax:  +386 (0)2 870 57 50
E-pošta:  info@jkp-log.si
Splet:  www.jkp-log.si