« Nazaj

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

Grosuplje
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Naslov firme: Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
ID za DDV: SI65119037
TRR: 02922-0258349504 (NLB)
Telefon: 01 78 88 910
Fax: 01 78 88 913
Spletna stran: http://www.jkpg.si/
E-mail: info@jkpg.si
Direktor: Stane Stopar

Kdo smo?

Javno komunalno podjetje Grosuplje, strmi k produciranju storitev po najvišjih standardih kakovosti z upoštevanjem vseh sodobnih ekoloških standardov in k optimalnemu zadovoljevanju potreb in blaginji krajanov v občinah Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica.

Neprestano in kakovostno zagotavlja vsem svojim strankam storitve, ki so življenjskega pomena ali pa povečujejo kvaliteto življenja, kot so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, odvoz in deponiranje odpadkov, daljinsko ogrevanje, pogrebne in pokopališke storitve. 

 

Vodovod

Osnovni cilj sektorja vodopreskrbe je občanom občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje in Velikim Laščam nenehno zagotavljati zadostno količino pitne vode.

Dejavnost oskrbe z vodo pa obsega tudi vzdrževanje vodovodnih sistemov, vodohranov, črpališč in vseh ostalih objektov, izgradnjo novih oziroma rekonstrukcijo starih sistemov, odpravo okvar na omrežju, nadzor kakovosti pitne vode, izgradnjo oziroma rekonstrukcijo hišnih priključkov ter periodično menjavo vodomerov.

 

Kanalizacija

Javno podjetje poleg že omenjenih dejavnosti izvaja tudi čiščenje in odvajanje odpadnih voda. Dejavnost odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda po kanalizacijskem omrežju in s čistilnimi napravami se izvaja v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Javna kanalizacija je v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje priključena na čistilne naprave: ČN Grosuplje, ČN Ivančna Gorica, MKČN Šentvid pri Stični, MKČN Muljava, MKČN Ponikve in MKČN Zdenska vas. Vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju obsegajo deratizacijo objektov in naprav, kontrolo črpališč, vizualno kontrolo jaškov in pokrovov, strojno čiščenje kanalov, manjša popravila jaškov, zamenjavo poškodovanih pokrovov, krpanje asfalta in drugo.

Odvoz odpadkov

V občinah Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica je zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov urejeno na celotnem območju občin. Prav tako je na celotnem območju občin zagotovljen tudi odvoz ločeno zbranih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«

Vse zbrane mešane komunalne odpadke odpeljemo na mehansko biološko obdelavo v RCERO Ljubljana. Vse obdelane komunalne odpadke nato iz RCERO Ljubljana v masnem deležu 4,9% pripeljejo na odlaganje v CERO Špaja dolina, ki je zgrajen po evropskih standardih in zagotavlja največje varovanje okolja in ljudi.


Kontakti

Vodja službe za varstvo okolja

Sandi Hribar
01 788 89 32
GSM: 040 322 155

Vodja službe za javno snago in pokopališča

Alojz Mehle
01 788 89 31 
GSM: 031 646 888

Dežurne številke

Vodovod: 041 649 540

Odpadne vode: 051659 934

Pogrebna služba: 051 399 603 in 031665 444

Oskrba s toploto 051 350 100

Dimnikar: 041 287 436

Ceste: 030 707 931