« Nazaj

Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.

Piran
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
Naslov firme: Arze 1b, 6330 Piran
ID za DDV: SI73819174
TRR: 10100-0032414679
Telefon: 05 61 75 000
Fax: 05 61 75 015
Spletna stran: http://okoljepiran.si/
E-mail: info@okoljepiran.si
Direktor: Alen Radojkovič, spec. manag.

Kdo smo?

Javno podjetje Okolje Piran d. o.o. je gospodarska družba v lasti Občine Piran.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah izvajamo številne javne storitve s področja varstva okolja in javne higiene. Na podlagi ustanovitvenega akta in potreb ustanovitelja upravljamo z javno infrastrukturo za opravljanje javne službe in objekti v lasti občine.

Izvajamo brezplačni javni prevoz Fornače – Tartinijev trg – Fornače, upravljamo z javnimi parkirišči in kopališči v lasti Občine Piran.

Upravljamo s pristanišči Piran in Portorož.

Podjetje je po svoji dejavnosti zelo razvejano in deluje na več različnih lokacijah. Storitve izvaja na področju celotne občine Piran.

Kanalizacija

Kanalizacijski sistem v Občini Piran poteka po izredno razgibanem terenu in pod morsko gladino. Zato komunalna odpadna voda ne more pritekati na čistilne naprave gravitacijsko, temveč preko črpališč. V črpališčih so črpalke, katere dvignejo komunalno odpadno vodo na višjo nadmorsko višino. Na celotnem kanalizacijskem sistemu je petnajst takih črpališč.

Na Centralni komunalni čistilni napravi (CKČN) Piran se zbira komunalna in padavinska odpadna voda iz Pirana, Portoroža, Lucije, Seče, Fiese, Strunjana in Malije iz Izolske občine. Zmogljivost stare CKČN je bila 30.000 enot. “Stara” čistilna naprava Piran je bila naprava z mehansko stopnjo čiščenja odpadne vode in aerobno stabilizacijo blata.

Septembra 2009 se je pričelo devet mesečno poskusno obratovanje Nove Centralne komunalne ČN, ki bo poleg mehanske vključevala tudi biološko in terciarno stopnjo čiščenja komunalne odpadne vode. Zmogljivost bo večja za 3.000 enot, torej 33.000,00 enot. Dimenzionirana je za dvojno število stalnega prebivalstva in sicer zaradi intenzivne turistične in počitniške dejavnosti ter številnih nepremičnin, ki so naseljene večinoma v poletnem času.

Ravnanje z odpadki

Naloge dejavnosti so:

- organiziranje in izvajanje rednega zbiranja, odvažanja in odlaganja odpadkov iz gospodinjstev in drugih dejavnosti,
- organiziranje ločenega zbiranja odpadkov,
- zbiranje, odvoz in odlaganje kosovnih odpadkov,
- zbiranje nevarnih odpadkov,
- redna kontrola odpadkov v skladu s Pravilnikom o odlaganju odpadkov in Pravilniku o ravnanju z odpadki,
- vzdrževalna in sanacijska dela na deponiji,
- redno kontroliranje nastajanja in preprečevanja divjih odlagališč,
- vodenje in ažuriranje katastra odpadkov.

Zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov je organizirano za področje celotne občine, torej za slehernega občana ali uporabnika, kar pomeni skupno 7000 gospodinjstev, 312.000 m2 poslovnih površin, 45.000 m2 avtokampov.


Kontakti

Tajništvo uprava družbe

05 61 750 11

Sektor javnih služb varstva okolja

05 61 750 40

Sektor splošnih služb

05 61 750 20

Investicijsko tehnični sektor

05 61 750 30

Odlagališče nenevarnih odpadkov Dragonja

05 61 750 90

Čistilna naprava

05 61 750 54

Ravnanje z odpadki

05 61 750 56