« Nazaj

Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o.

Koper
Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o.
Naslov firme: Ulica 15. maja 4, 6000 Koper
ID za DDV: SI32375204
TRR: 10100-0034659356
Telefon: 05 66 33 700
Fax: 05 66 33 706
Spletna stran: https://www.marjeticakoper.si/sl/
E-mail: info@marjeticakoper.si
Direktor: Jani Bačić

Kdo smo?

Skozi leta so se komunalne dejavnosti izvajale v različnih organizacijskih oblikah. Današnjo organizacijsko obliko pa je podjetje dobilo leta 1996, ko sse je preoblikovalo v javno podjetje, s statusom družbe z omejeno odgovornostjo. Ustanovitelj družbe je Mestna občina Koper, katera ima podjetje v 100 %-ni lasti.

Kanalizacija

Komunala Koper v mestni občini upravlja in vzdržuje osem kanalizacijskih sistemov, ki jih sestavlja 200 km kanalizacijskih vodov in 13 črpališč, s katerimi lahko izvajamo gravitacijski način odvajanja odpadnih vod do čistilnih naprav.

V Mestni občini Koper je na javno kanalizacijsko omrežje priključeno več kot dve tretjini prebivalstva. Naše podjetje znotraj dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda zagotavlja:

- vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
- čiščenje komunalne odpadne vode ter tehnološke odpadne in padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, v skladu s predpisi o komunalnih čistilnih napravah,
- čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah,
- prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo blata,
- prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč,
- obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave,
- praznjenje greznic,
- pregledi kanalizacij s TV kontrolnim sistemom,
- izvajanje preizkusov tesnosti kanalizacije.

Ravnanje z odpadki

V Komunali Koper ne skrbimo zgolj za odvoz, odlaganje in deponiranje odpadkov, temveč si z različnimi ukrepi in razvojnimi projekti prizadevamo za zmanjšanje skupne količine odpadkov, njihovo predelavo in ponovno koristno uporabo.

Eden izmed učinkovitih načinov za zmanjšanje količine odloženih odpadkov je ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, torej v gospodinjstvih. Odpadki danes niso več le nekaj odvečnega, kar je treba čim prej odvreči na deponijo, ampak predstavljajo potencialne surovine, ki jih industrija želi in potrebuje.


Kontakti

Tajništvo

05 66 33 701

Centralna čistilna naprava

05 66 33 700

Gradbena dejavnost

041 649 470

Nujna služba v primeru zamašitev javnega
kanalizacijskega sistema

041 627 288