« Nazaj

Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.

Izola
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
Naslov firme: Industrijska cesta 8, 6310 Izola
ID za DDV: SI70981515
TRR: 10100-0029080595
Telefon: 05 663 49 50
Fax: 05 663 49 49
Spletna stran: http://www.komunala-izola.si/jom3/index.php/sl/
E-mail: tajnistvo@komunala-izola.si
Direktor: Denis Bele

Kdo smo?

Družba je registrirana za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb. Izmed obveznih gospodarskih javnih služb opravlja naslednje dejavnosti:

- odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov,
- javna snaga in čiščenje javnih površin,
- urjanje javnih površin in poti za pešče ter zelenih površin.


Izmed ostalih gospodarskih javnih služb pa opravlja:

- pokopališko in pogrebno dejavnost,
- plakatiranje,
- dejavnost javne tržnice,
- pristaniško dejavnost.

Kanalizacija

Komunala Izola d.o.o. izvaja službo odvajanja in čiščenja komunalnih in meteornih odpadnih vod samo na območju občine Izola. V upravljanju imamo dve mali komunalni čistilni napravi in sicer malo komunalno čistilno napravo Cetore in malo komunalno čistilno napravo Korte. Glavno črpališče se nahaja na Cankarjevem drevoredu.

Dejavnosti:

- odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
- upravljanje s fekalno kanalizacijo,
- vzdrževanje in čiščenje meteorne kanalizacije,
- čiščenje greznic,
- izdaja soglasij h gradbenim dovoljenjem in druga soglasja.

V letu 2009 so se na področju odvajanja odpadnih fekalnih voda na območju občine Izola zgodile velike spremembe. Po dolgih letih odvajanja izolskih odpadnih voda neposredno v morje pred Izolo, se je v letu 2009 zaključila investicija oz.gradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Mestno občino Koper in Občino Izola.

Izolske odpadne vode se tako po tlačnem kanalu odvajajo do koprske kanalizacije in nato skupaj z odpadnimi vodami in občine Koper čistijo na skupni čistilni napravi na Serminu v Kopru. Zaradi odvajanje odpadne vode je eno od vmesnih črpališč tudi na Cankarjevem drevoredu v Izoli.

Ravnanje z odpadki

Zbiranje, odvoz in sortiranje odpadkov na celotnem območju občine opravljamo na štiri načine in sicer s tremi smetarskimi vozili, dvema samonakladalcema ter vozili za ločeno zbiranje odpadkov. S smetarskimi vozili odvažamo odpadke iz gospodinjstev, negospodarstva in obrtnikov oziroma tam, kjer nastanejo manjše količine odpadkov.

S samonakladalci odvažamo predvsem odpadke in zabojnikov, ki so nameščeni v glavnem pri večjih industrijskih obratih, turističnih podjetjih in zgoščenih stanovanjskih enotah. z vozili za ločeno zbiranje odpadkov pobiramo in odvažamo odpadke zbrane v zbiralnicah (modrih otokih), biološke odpadke, kuhinsjke odpadke, odpadna olja ter manjše kosovne odpadke. 


Kontakti

DEŽURSTVO
05 909 13 04  (od 15.00 do 7.00)
POGREBNA SLUŽBA
05 909 13 02 (24ur)
PARKIRIŠČE
05 909 13 03 (od 6:00 do 22:00)