« Nazaj

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o.

Moravske Toplice
Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o.
Naslov firme: Tešanovci 32b, 9226 Moravske Toplice
ID za DDV: SI39046923
TRR: 02340-0015710697
Telefon: 02 538 16 10
Fax: 02 538 16 13
Spletna stran: http://www.cista-narava.net/
E-mail: cista.narava@siol.net
Direktor: Branko Šrok

Kdo smo?

Podjetje opravlja širok spekter dejavnosti. Med njimi so najpomembnejše naslednje:

- oskrba s pitno vodo;
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
- vzdrževanje javnih površin (čiščenje, urejanje parka, ipd.);
- vzdrževanje občinskih cest in zimska služba;
- novogradnje in rekonstrukcije komunalnih in drugih objektov;
- vzdrževanje javne razsvetljave in pokopališč;
- plakatiranje.

Kanalizacija

Podjetje Čista narava izvaja gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih ter padavinskih odpadnih vod na področju občine Moravske Toplice.

Dejavnost službe odvajanja in čiščenja odpadne vode obsega:
- vzdrževanje in upravljanje čistilnih naprav,
- vzdrževanje in upravljanje pripadajočega kanalizacijskega sistema z vsemi objekti in napravami,
- praznjenje greznic in čiščenje grezničnih gošč,
- visokotlačno čiščenje kanalizacij in zamašenih cevovodov,
- izvajanje kanalizacijskih cevovodov in hišnih priključkov,
- izdaja projektnih pogojev, soglasij, smernic in mnenj za priključitev na javno kanalizacijo
- vodenje vseh evidenc, ki jih zahteva Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l.RS, št. 105/02).


Kontakti

UPRAVA:
Centrala: 02-538-16-10
Faks:02-538-16-13
E-pošta: cista.narava@siol.net

Tajništvo
Telefon: 02-538-16-11
Tajnica: Metka ŠKRILEC
E-pošta: cista.narava@siol.net

Direktor
Telefon: 02-538-1612
Direktor: Branko ŠROK

Računovodstvo
Telefon: 02-538-16-17
Računovodkinja: Dragica PIV
Tel.: 02-538-16-17
E-pošta: racunovodstvo.cn@siol.net

Vodovod in kanalizacija
Vodja vzdrževanja čistilnih naprav in kanalizacij: Andrej ŠTEVANČEC
Tel.: 02-538-16-15
GSM: 041-803-793
E-pošta: andrej.stevancec@cista-narava.net

Vzdrževanje cest in javnih površin ter gradnja
Vodja operative: Boštjan KOLOŠA
GSM: 041-803-792